Skog Skattegård m.fl. Lars-Johan Nilsson, 2016.

Historik - Bakgrund – Gårdsfakta

Lars-Johan Nilsson tillhör en mellangeneration av bönderna i Vist och han har arbetat med jordbruk i trakten sedan början av 90-talet. 1992 övertog han gården Markustorp, där han tidigare varit anställd. Sedan utökade han med gården Mörketorp som länge hört till familjen Nilsson. Det blev inledningen på hans idag ganska omfattande jordbruksföretag. Skog Skattegård köptes 1995 av Per-Olof Jonsson. Till Skattegården las sedan den intillliggande Skogs Norrgård.

Utöver dessa egendomar brukar Lars-Johan ett stort antal arrendegårdar. Många av dem ganska små och där den produktiva marken främst utgörs av bete. De mer betydande arrendegårdarna med rejäla åkrar är Skog (Södergård, Mellangård, Rusthåll) Dessa brukades till för ett par år sedan av Carl-Axel Jonsson, (så i byn Skog finns numera bara en bonde).

Dessutom de båda Edsbergagårdarna (den ena delat arrende med familjen Alexis-Styvinge). Övriga mindre gårdar är: Skaggebo, Gasarp, Dalshult, Mörketorp 2, Brommetorp, Kringstorp och en del av Risnäs gård. Geografiskt är det ett område med ett par mils radie.

Hur mycket blir då allt detta tillsammans? Åkermarken är ungefär 220 hektar, betesmark utgör ca 150 hektar och skogsmark runt 100 hektar.

Under 2016 odlades höstvete, havre, åkerböna och lite raps. Åkerbönan och havre var till djurfoder. Dessa grödor omfattade 100 hektar. Resten av odlingen var gräs eller vall. Odlingen sker i ett växelbruk med vall vart 4:e eller 5:e år.

De långa avstånden till en del gårdar har också bidragit till att de mest nyttjas till bete. Den mer intensiva odlingen bedrivs på gårdar närmare Skog som är centrum för Lars-Johans verksamhet.

En annan faktor som styr vad som odlas var är förekomsten av vilt , främst då hjortar och vildsvin. Båda dessa är djur som kan göra stor skada på grödor som spannmål och baljväxter.

Djurbesättningen bestod under 2016 av ca 120 dikor. Utöver det tjurar, ungdjur och småkalvar.

Rasen är flera olika, som Simmental, Hereford och Aberdeen Angus, och blandningar mellan dessa och andra raser.

En ny stor lagård för lösdrift av djur har uppförts under 2016. Den har plats för 150 kor. Djurskötseln där är inte så arbetskrävande. Utgödslingen går per automatik (timer) och foder (främst ensilage) fylls på var tredje dag.

Lars-Johans odlingar och djuruppfödning drivs ekologiskt. Djurens gödsel är en viktig förutsättning för den ekologiska odlingen, och även växelbruket mellan vall och andra grödor. Det går åt mycket naturgödsel så Lars-Johan köper även in från kommunens biogasanläggning där en restprodukt vid tillverkningen blir mycket bra gödning.

Han har endast en anställd. Det stora jordbruksföretaget drivs av två personer på heltid. Här skulle förstås fler personer kunna vara sysselsatta men det kostar att anställa. Kostnaden för arbetskraft är en av de snabbast stigande kostnaderna i jordbruket.

Utdrag ur intervjuer med Lars-Johan, januari 2017:

Lars-Johan Nilsson beskriver en arbetsdag

Lars-Johan Nilsson talar om villkoren för att arrendera

Lars-Johan Nilsson kommenterar jordbruksstöden från EU

Lars-Johan Nilsson tänker tillbaka på hur jordbruksarbete kunde vara för 25 år sedan


Bilder från arbetet på gården, 2016:
samtliga foton: Lars Jonsson

Skog Skattegård med den nya lagården, inte helt klar. Vy från öster.

Den nya lagården är luftig och stor, djuren trivs. Lars-Johan utfodrar djuren med maskin i den nya lagården

Lars-Johan med en av sina kor i den nya lagården. Januari 2017.

Harvning till höstsådd vid Skog Vallmo.

Här går slåtterkrossen som slår och stränglägger gräset på marker runt Skog.

Ensilagemaskinen packar gräset till balar på marker runt Skog

Här lastas ensilagebalarna

Trösktid i september. Lars-Johan har valt att ha en egen tröska för att kunna skörda i rätt tid.


 

Här plöjer Lars-Johans anställde Stefan Asklöv med den fyrskäriga växelplogen.

Uppdaterad 2018-02-25