PROMENADSTIG BORGAR OCH SLOTT VID NORSHOLM INOM ETT OMRÅDE PÅ BARA ETT PAR KILOMETER VID NORSHOLM HAR FUNNITS INTE MINDRE ÄN 5 BORGAR. LÄMNINGAR AV FÖRHISTORISKA OCH MEDELTIDA BORGAR KAN DU SE PÅ 4 STÄLLEN OCH PÅ ANDRA SIDAN MOTALA STRÖM FINNS TVÅ HERRGÅRDSBYGGNADER SOM TILLHÖR NORSHOLMS GODS. DETTA GODS ÄR DEN MODERNA ARVTAGAREN TILL LINKÖPINGSBISKOPARNAS

BORGAR VID NORSHOLM, I ÄLDRE TIDER KALLAT MUNKEBODA.

Äldst är den stora fornborgen vid Tångstad (5). Den är en av de största i länet och befäst med upp till tredubbla murar. Inom murarna ryms husgrunder och till och med åkermark. Borgen har varit bebodd under yngre järnålder (ca 500 - 1050 e Kr).

KAPELL OCH KÄLLARSTUGA

Den första kända bebyggelsen inom området var ett kapell och en källarstuga som byggdes av biskoparna på 1100-talet. Idag vet vi inte var dessa byggnader varit belägna.

 

VID LADUGÅRD ELLER FÄRJELÄGET?

En plats söder om ladugården (1) har föreslagits. Inga rester finns där idag. Istället kan du se en av en låg stenmursruin inringad kulle nere vid gamla färjeläget (2). Innanför muren finns lämningar av minst 2 hus, som skulle kunna stämma med 1100-talsbyggnaderna. Inga grävningar som skulle kunna bekräfta detta har ännu gjorts.

 

MUNKEBODA PÅ MARKEN

De båda medeltidsborgruinerna, kallade Munkeboda (3) och Henriksborgen (4) är helt olika till karaktären. Munkeboda har bestått av en tornliknande huvudbyggnad i minst tre våningar, omgiven av ett okänt antal trähus. Det är en utpräglad sankmarksborg och den oframkomliga kärrmarken som varken burit båtar eller fötter har varit viktig i dess försvar.

 

HENRIKSBORG PÅ HÖJDEN

Henriksborgen är istället en utpräglad höjdborg, ett veritabelt örnnäste. Dessa borgars förhållande till varandra är inte utrett. Det har föreslagits att Munkeboda är äldst, att den övergivits för Henriksborgen en kort tid och sedan byggts upp igen. Båda skyddar dock samma hamnbassäng, varför det är fullt möjligt att de är helt samtida. Ytterligare ett befäst medeltida hus har legat vid den gamla herrgården. Inga rester av detta återstår idag.

 

VIKTIGA VATTENVÄGAR

Platsen var under forntiden och medeltiden oerhört strategisk. I en tid utan ett utbyggt vägsystem var vattenvägarna av enorm betydelse. Genom Motala ström norrut nåddes Glan och Norrköping. Genom Roxen nåddes bygderna i det inre av landskapet genom vattendragen Stångån, Svartån och Motala ström. Samtliga försedda med borgar som lås.

 

DET BORTKASTADE SVÄRDET

Det stora slagsvärdet ovan som är specialmärke för promenadstigen hittades vid fiske i strömmen utanför Munkebodaruinen år 1994. Det är från slutet av 1400-talet och kan, om det inte bara har tappats, ha kastats i vattnet för att det inte skulle falla i fiendens händer i samband med en kapitulation endera år 1495, 1498 eller år 1517.

 

VÄLKOMMEN PÅ RUNDVANDRING

Stigen markerad med pålar. Informationsskyltar finns vid Henriksborgen, Munkeboda och Tångstads fornborg. Räkna med 1 timmes vandring om du vill se alla borgarna.

 

MUNKEBODA BORGRUIN

 

norsholm-munkeboda-101-1996.jpg (166304 byte) norsholm-munkeboda-102-1996.jpg (126753 byte)

 

MUNKEBODARUINEN ÄR DEN STÖRSTA OCH MEST OMFATTANDE AV NORSHOLMS ALLA BORGRUINER. HUVUDBYGGNADEN PÅ SLOTTSHOLMEN HAR VARIT ETT MÄKTIGT BOSTADSTORN AV STEN. ÄNNU PÅ 1700-TALET ÅTERSTOD TRE VÅNINGAR AV RUINEN. PÅ EN AVBILDNING FRÅN 1800-TALET ÅTERSTÅR TVÅ OCH IDAG KAN DU FORTFARANDE SE EN VÅNING.

Troligen har borgen en gång liknat Sörmlandsbiskoparnas Tynnelsö borg, på en ö intill Selaön i Mälaren. Intill tornet finns grunderna av en senare utbyggnad. Inga murar kan idag ses kring slottsholmen. Istället har ett stort antal grunder till träbyggnader upptäckts under senare år. De har förmodligen bildat en förborg, norr om tornet.

 

SKYDD AV VASSMARK

Borgen har varit en utpräglad sankmarksborg. En stor del av skyddet har bestått av vassmark som varken burit båtar eller folk. Förmodligen har man från platsen kunnat kontrollera båttrafiken.

 

STENREVEL

Vid en översiktlig marinarkeologisk undersökning år 1996 kunde konstateras att en anlagd stenrevel ligger mellan den yttre borgholmens sydspets och fastlandet. Med hjälp av denna har man kunnat stänga av trafiken och tvinga den in genom en muddrad ränna, som leder in mellan de båda slottsholmarna. Denna ränna kan fortfarande ses vid gynnsam årstid, eftersom vassen har en annan färg. Mitt i rännan mellan holmarna finns rester av en broläggning som täcker halva sträckan över. Över den andra halvan har förmodligen varit en fällbro.

 

BORGENS HAMN

På den yttre holmen finns flera tydliga uppdragningsrännor för båtar, förmodligen borgens hamn. I anslutning till denna finns lämningar av ytterligare trähus. Kanske har ytterligare ett mindre vakttorn också stått här. Inga synliga lämningar förutom ett upplag av byggnadssten kan dock ses idag.

 

BISKOP BRASK

Munkeboda var en av Linköpingsbiskoparnas mest favoriserade borgar, flera brev är skrivna härifrån både av den berömde Hans Brask och hans företrädare. Tidigare har man ansett att Munkeboda ersattes av höjdborgen Henriksborg under slutet av 1400-talet. Nya grävningar har emellertid visat att båda borgarna förmodligen var i bruk samtidigt. Borgen brändes ned 1495 och belägrades åter år 1498 under unionsupplösningsstriderna. Det är osäkert om den byggdes upp igen. KRONANS EGENDOM Under 1500-talets början började biskop Hans Brask att datera sina brev från Noor, på östra stranden. Kanske lät han flytta gården dit redan då. På 1800-talsbilden syns ett stenhus intill gamla herrgården som kan vara Brasks hus. Biskop Brask blev den siste biskopen på gården. Gustav Vasa drog år 1527 in gården till kronan, strax före Brasks flykt ur landet.

 

HENRIKSBORGS RUIN PÅ HÖJDEN BAKOM SKYLTEN LIGGER RESTERNA EFTER DEN MEDELTIDA BORG SOM BRUKAR KALLAS HENRIKSBORGEN.

 

norsholm-henriksborg-103-1996.jpg (130700 byte)

 

Namnet kommer sig av att man antagit att den uppfördes av Linköpings biskop Henrik Tidemansson under andra hälften av 1400-talet. Denne biskop var mera känd för sin byggnadsverksamhet än för något annat. BORGEN HAR förstörts vid en brand, sannolikt under oroligheterna 1495 då Sten Sture och biskoparna i Uppsala och Linköping kämpade om makten.

 

HÖGST UPP PÅ borgklippan ligger grunderna av två hus som till stora delar varit byggda i tegel. Man kan se att båda husen har förstörts av en våldsam brand och tegelstenen visar tecken på vittring från hettan. Vissa stenar har till och med smält och förglasats.

RESTER AV MURAR finns kring denna högsta höjd men också kring flera terrasser på lägre nivå. På dessa terrasser finns grunder av flera träbyggnader. Ingången till komplexet har varit från norr. BISKOP BRASK LÄT återuppföra borgen. Kanske öster om Motala ström där Norsholms gamla herrgård nu ligger.

 

TÅNGSTADS FORNBORG

I ÖSTERGÖTLAND FINNS CA 125 FORNBORGAR.

TÅNGSTADSBORGEN SOM DU KAN SE HÄR ÄR EN AV DE STÖRSTA.

Borgarna har tillkommit under ett långt tidsspann och består av flera olika typer. Befästa höjder av denna typ är de vanligaste.

DE FLESTA borgar ligger otillgängligt. Ett fåtal har, som Tångstadsborgen, haft fast bosättning. Inne i borgen kan du se flera husgrunder och en källa. Dessutom finns en del ytor som förefaller ha varit uppodlade till mindre åkrar.

HUSGRUNDERNA framkom vid en begränsad arkeologisk undersökning pr 1963. De var 18 x 6,5 m och 17 x 7-9 m stora. Husen hade haft väggar av sammanflätade vidjor tätade med lera.

I DET ENA huset hittades fragment av vävtyngder, vilket tyder på fast bosättning. Bland övriga fynd som gjorts kan nämnas krukskärvor, brynen och järnslagg.

EN DEL FORNBORGAR, i likhet med Borgberget, ligger på strategiskt valda platser på höga berg invid vattenleder med god utsikt över den omgivande bygden. Andra har karaktären av undangömd tillflyktsplats inne i skogen.

BORGBERGET begränsas i väster, norr och öster av en kraftig stenvall. I öster, där bergssluttningen är svagast, kan du se rester av en yttre mur och här kan också ha varit en ingång till borgen.

EN ANNAN ingång kan ha varit den genom den naturliga klyftan i väster. Här har en del sten bortförts, i söder stupar berget brant ned i Roxen.

 

norsholm-borgberget-203-1996.jpg (164120 byte) norsholm-borgberget-104-1996.jpg (104111 byte) norsholm-borgberget-201-1996.jpg (184568 byte)

 

STENMUREN ÄR nu starkt nedrasad men på vissa partier kan du fortfarande se den ursprungliga yttersidan i kallmur, dvs att muren är utförd utan murbruk. Det finns borgar med en bevarad murhöjd på flera meter konstruerade på detta sätt.

 

Bilder: Sven-Olof Ekström 1996