Wist hembygdsförening
Årsmötet 2011-03-03

Årsmötet hölls 2011-03-03, som traditionen bjuder den första torsdagen i mars.

C:a 90 av föreningens medlemmar var närvarande.

Som en liten föraning om den stundande våren pryddes presidiebordet av en bukett snödroppar, för 34:de året i följd.

Före mötet musicerade Johan och Rakel från Bomanstorp.

   

Ingmar Carlsson hälsade de närvarande välkomna till årsmötet.

  • Minnet av fyra under året avlidna medlemmar hedrades med en tyst minut.
  • Årsmötesförhandlingarna genomfördes stadgeenligt med Anders Ekdahl som årsmötesordförande och Berit Bergqvist som sekreterare.
  • Efter genomgång av årsberättelse, resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
  • Som ordförande valdes Rune Sundström (nyval).
  • Den avgående ordföranden Ingmar Carlsson och de avgående styrelsemedlemmarna Anders Vistby, Rakel Fagius, Teresia Ängarne och avtackades med blommor, Ingmar därutöver med körsång som tack för 29 år som föreningens ordförande. Han blev dessutom utnämnd till hedersmedlem.
  • Som suppleanter i styrelsen valdes Hans Eneroth och Kristina Gustavsson (nyval).
  • Beslutades att årsavgiften för 2012 skall vara oförändrad, 70 kr per medlem.
  • Ingmar Carlsson rapporterade att 200 000 kr i statligt bidrag har beviljats för omläggning av halmtaket på vagnslidret vid Fornhemmet.

Visor i våra hjärtan framfördes av Madelene och Bengt-Otto Ottosson från Valdemarsvik.Efter sedvanlig lotteridragning avslutades årsmötet med Härlig är jorden.

/ HH